หน้าปก

55

 

รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์

การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPress
เรื่อง “ Fancy  candle”

จัดทำโดย

                                                                                            1.            นางสาวมณีนุช             โฟฉิว                                เลขที่   30               ชั้น  ม. 4/6

                                                                                            2.            นางสาววชิรา                 เพ็ชรคง                           เลขที่  33                ชั้น ม. 4/6

                                                                                            3.            นางสาวโชติกา              ช่างสลัก                         เลขที่  35                 ชั้นม.  4/6

                                                                                            4.           นางสาวนุชนารถ            สงบดี                              เลขที่  36                ชั้นม.  4/6

    

ครูที่ปรึกษา

นางจิราภรณ์    ไทยนกเทศ

 

รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วยหนึ่งของการศึกษา

รายวิชา  การสร้างและออกแบบเว็บไซต์  (ง32102)

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2556

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s