บทคัดย่อ

ชื่อการทดลอง      :               Candle Fancy

ประเภทของโครงงาน        :               โครงงานประเภทสื่อเพื่อการศึกษา

ผู้เสนอโครงงาน:                                นางสาวมณีนุช       โฟฉิว

นางสาววชิรา          เพ็ชรคง

นางสาวโชติกา        ช่างสลัก

นางสาวนุชนารถ      สงบดี

อาจารย์ที่ปรึกษา:                อาจารย์จิราภรณ์       ไทยนกเทศ

ปีการศึกษา:          2556

บทคัดย่อ

        โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย WordPressเรื่อง Fancy candleนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเอารูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Media ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สำเร็จรูปชื่อว่า WordPress ทั้งนี้ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับการทำเทียนเจลซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำการทดลองการทำเทียนเจลทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำเทียนเจล แนวทางในการสร้างอาชีพเสริม
โดยผู้จัดทำโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก WordPress ได้ด้วยตนเองและนำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และนำได้นำเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อก
ที่www.wordpress.com/Fancy candleทั้งนี้ ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครูเพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s